บทสวดมนต์ บูชาพระประจำวันเกิด ทั้ง 7 วัน

วันนี้เรานำ บทสวดมนต์ มาฝากกันค่ะ เป็นบทสวดบูชาพระประจำวันเกิดของคนทั้ง 7 วัน โดยบทสวดมนต์นี้ หากเพื่อน ๆ นำไปสวดก่อนนอนเป็นประจำก็จะช่วยเสริมดวง เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต ทำให้เกิดสมาธิ มีสติในการดำเนินชีวิต และเมื่อมีอุปสรรคเข้ามาก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้เป็นอย่างดีเช่นกันค่ะ

บทสวดมนต์ บูชาพระประจำวันเกิด ทั้ง 7 วัน

หนึ่ง บทสวดมนต์

คนเกิดวันอาทิตย์

พระประจำวันอาทิตย์: “พระพุทธรูปปางถวายเนตร” มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน ลืมพระเนตร พระหัตถ์ทั้งสองประสานกันไว้ที่พระเพลา โดยที่พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย

คาถาสวดบูชาพระประจำวัน:

     “อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง

     นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ

     ทิวะสัง เย พราหะมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง

     ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม

      วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสนาฯ”

คาถาบูชาดวง:

     “อะ วิช สุ นุส สา นุต ติ” (สวดวันละ 6 จบ)

คนเกิดวันจันทร์

พระประจำวันจันทร์: “พระพุทธรูปปางห้ามญาติ” มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นเสมอพระอุระ(อก) และตั้งฝ่าพระหัตถ์ยื่นออกไปข้างหน้า เป็นกิริยาห้าม

คาถาสวดบูชาพระประจำวัน:

     “ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

     ปาปัคคะโห ทุสสุปิ นัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

     ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

      ปาปัคคะโหทุสสุปิ นัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

     ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

     ปาปัคคะโหทุสสุปิ นัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ”

คาถาบูชาดวง:

     “อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา” (สวดวันละ 15 จบ)

คนเกิดวันอังคาร

พระประจำวันอังคาร: “พระพุทธรูปปางไสยาสน์” มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปนอนตะแคงด้านขวา พระพาหาขวาวางอยู่บนพระเขนย พระหัตถ์หนุนพระเศียร พระหัตถ์ซ้ายวางทอดไปตามพระวรกาย พระบาทซ้ายวางอยู่บนพระบาทขวาเสมอกัน หลับพระเนตร เรียกว่า “ท่าสีหไสยาสน์”

คาถาสวดบูชาพระประจำวัน:

     “ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิก เขปิ ปาณิ โน ปะติฏิฐะมะธิ คัจฉันติ ภูมิยัง

     วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิ สัมภะวา คะณะนานะ

     จะ มุตตานัง ปะริตตันตัม ภะณามะ เหฯ”

คาถาบูชาดวง:

     “ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง” (สวดวันละ 8 จบ)

คนเกิดวันพุธ (กลางวัน)

พระประจำวันพุธ (กลางวัน): “พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร”  มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน พระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตร สันพระบาทชิดกัน

คาถาสวดบูชาพระประจำวัน:

     “สัพพาสีวสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ วิสังโฆรัง

     เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะ ปาณินัง

     สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปริตตันตัมภะณามะเสฯ”

คาถาบูชาดวง:

     “ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท” (สวดวันละ 4 จบ)

สอง บทสวดมนต์

คนเกิดวันพุธ (กลางคืน)

พระประจำวันพุธ (กลางคืน) : “พระพุทธรูปปางป่าเลไลย์” มีลักษณะป็นพระพุทธรูปอยู่อิริยาบถประทับนั่งบนก้อนศิลา พระบาททั้งสองวางอยู่บนดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำบนพระชานุ (เข่า) พระหัตถ์ขวาวางหงายบนพระชานุ มีรูปช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำ อีกด้านหนึ่งมีลิงถือรวงผึ้งถวาย

คาถาสวดบูชาพระประจำวัน:

     “กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ

     ภีโต ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

     พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ สุริยันติกินนุ สันตะระนาโม

     วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ

     กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

     พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โน เจ มุญเจยะ จันทิมันติฯ”

คาถาบูชาดวง:

     “คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ” (สวดวันละ 12 จบ)

คนเกิดวันพฤหัสบดี

พระประจำวันพฤหัสบดี: “พระพุทธรูปปางสมาธิ” มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิ พระบาทขวาทับพระบาทซ้าย พระหัตถ์ขวาซ้อนพระหัตถ์ซ้าย พระกายตั้งตรง

คาถาสวดบูชาพระประจำวัน:

     “ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ

     สังวิหิตารักขัง มหาสัตตงวเนจรา จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุงฯ”

คาถาบูชาดวง:

     “ภะ สัม สัม วิ สะ เท กะ” (สวดวันละ 19 จบ)

คนเกิดวันศุกร์

พระประจำวันศุกร์: “พระพุทธรูปปางรำพึง” มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน พระหัตถ์ทั้งสองทาบอยู่บนพระอุระ พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระบาทชิดกัน ทอดพระเนตรไปข้างหน้า

คาถาสวดบูชาพระประจำวัน:

     “ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโน ปะติฏฐะมะคัจฉันติ

     ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัพพุปัททะ ชาลัมหา ยักขะโจราทิ สัมภะวา

     คะณะนา นะจะมุตตานัง ปะริตตันตัม ภะณามะ เหฯ”

คาถาบูชาดวง:

     “วา โธ โน อะ มะ มะ วา” (สวดวันละ 19 จบ)

คนเกิดวันเสาร์

พระประจำวันเสาร์: “พระพุทธรูปปางนาคปรก” มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปนั่งท่าขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลา หรือ ตัก และพระหัตถ์ขวาซ้อนทับพระหัตถ์ซ้าย ลักษณะเหมือนกับพระพุทธรูปปางสมาธิ บนขนดของพญานาค เบื้องหลังมีพญานาค 7 เศียร แผ่พังพานอยู่เหนือพระเศียร

คาถาสวดบูชาพระประจำวัน:

     “ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต

     นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตาโวโรเปตา

     เตน สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะฯ”

คาถาบูชาดวง:

     “โส มา ณะ กะ ริ ถาโธ” (สวดวันละ 10 จบ)

     และนี่คือ บทสวดมนต์ บูชาพระประจำวันเกิด ทั้ง 7 วัน ค่ะ เพื่อน ๆ คนไหนเกิดวันไหนก็เลือกบทสวดนั้น ๆ ไปใช้สวดก่อนนอนหรือตอนเช้าก็ได้ค่ะ หากเพื่อน ๆ สามารถสวดมนต์ได้ทุกวันเป็นประจำก็ยิ่งช่วยให้เพื่อน ๆ ได้เจริญสติ สวดภาวนา และฝึกสมาธิ แถมยังเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวของเราเองอีกด้วยนะคะ

นอกจากนี้ เราขอแนะนำ สูตรทำขนมกุยช่าย กรอบนอกนุ่มใน พร้อมวิธีทำน้ำจิ้ม มาฝากให้กับทุก ๆ คนกันค่ะ บอกเลยว่า ขนมกุยช่าย รสชาติอร่อยเหมือนกุยช่ายเจ้าดัง แถมน้ำจิ้มก็เด็ดไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะ

นอร์เวย์ เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่า เป็นดินแดนสุดขอบโลก ก็ต้องอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ ภูเขา ทะเลสาบ และศิลปะมากมายเลยล่ะค่ะ ใครที่ได้ไปเที่ยวที่นี้ เรื่องที่พักก็เป็นสิ่งสำคัญ เราเลยจะมาแนะนำ 5 ที่พักในนอร์เวย์ ราคาเบา ๆ สบายกระเป๋า เพื่อช่วยประหยัดค่าที่พัก และนำส่วนต่างเหล่านั้นไปใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ แทนค่ะ